Zámek a tvrz Jindřichovice
5. − 8.9.2024

Osobní údaje

Tyto internetové stránky poskytují služby (např. registrace na akci nebo položení dotazu), o které může požádat. Pokud tak učiníte, internetové stránky mohou od Vás získat osobní údaje (tj. údaje, které mohou identifikovat fyzickou osobu přímo nebo nepřímo), bez kterých nelze vyžádanou službu poskytnout. Poskytnutí a použití osobních údajů nad rámec nezbytně nutných je vždy podmíněno Vaším souhlasem, jenž lze kdykoliv odvolat ve Vašem profilu nebo pomocí kontaktního formuláře po přihlášení k internetovým stránkám. 

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je KRAZ z.s., se sídlem Na dolinách 1272/41, 14000 Praha, IČO 07869401 (dále jen: "správce"). Správce je možné kontaktovat kontaktním formulářem dostupným na těchto internetových stránkách, emailovou adresu kraz@kraz.eu nebo poštou na adresu KRAZ z.s., Na dolinách 1272/41, Praha Nusle (Praha 4), 140 00.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem vzniklé při využití služeb těchto internetový stránek vč. registrace na akci pořádanou KRAZ z.s. (dále jen: "con") a registraci účtu na těchto internetových stránkách. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší žádosti a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Při pokusu přihlášení je tak ukládána IP adresa žadatele. Při registraci jsou tak vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení žádosti (jméno, datum narození, státní příslušnost a kontakt), a poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění registrace.  Bez poskytnutí osobních údajů není možné registraci uzavřít či ji ze strany správce plnit. 

Správce zpracovává pouze osobní údaje, které mu poskytl/a. Ze strany správce také nedochází k automatizovanému rozhodování nebo profilování, ve smyslu čl. 22 GDPR. Osobní údaje budou předány subdodavatelům, kteří zajišťují provoz služeb zahrnutých do Vaší žádosti (např. ubytování nebo stravování). K osobním datům také mohou mít přístup správcem pověřené osoby, bude-li to nutné k vyřízení žádosti. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

Osobní údaje jsou chovávány po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). Po uplynutí doby jsou údaje smazány.

Na základně GDPR, máte následující práva:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • právo odvolat udělený souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na kontaktní místa uvedená výše.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

CZEN