Zámek a tvrz Jindřichovice
5. − 8.9.2024

Pravidla

I. Pravidla akce

I.1 Tato pravidla jsou závazná pro všechny účastníky a souhlas s nimi je podmínkou registrace a účasti na akci. Organizátoři mají právo vykázat kohokoliv, kdo poruší tato pravidla, z areálu consite či z Akce bez náhrady.

II. Pravidla registrace - obecné

II.1 Vstup na Akci bude povolen pouze fyzickým osobám, které se včas zaregistrují na www.furrstein.eu, jsou schváleni a zaplatí registrační poplatek (dále jen “účastník”). Každá fyzická osoba se může registrovat jen jednou.

II.2 Organizátoři si vyhrazují právo registraci kteréhokoli budoucího či současného účastníka neschválit či kdykoliv zrušit, a to bez udání důvodu.

II.3 Údaje poptávané při registraci jsou buď nutné k naplnění závazků Akce nebo jsou podmíněny souhlasem se zpracováním osobních údajů (viz zde). Souhlas se zpracováním účastník schválí tím, že se řádně registruje. Pokud nastane jakákoliv změna v poskytnutých údajích, je účastník povinen nahlásit tyto změny v nejbližší možné době organizátorům pomocí kontaktního formuláře na webu Akce.

II.4 Organizátoři používají email jako jeden z hlavních prostředků pro komunikaci. Účastník je odpovědný za správnost předané emailové adresy, schopnost předané emailové adresy přijímat poštu odesílanou registračním systémem nebo organizátory a za sledování příchozí pošty týkající se účasti na této Akci.

II.5 Účastníci, kteří nejsou dle českých zákonů v momentu zahájení Akce plnoletí (je jim méně, než 18 let), se nemohou Akce účastnit.

III. Pravidla registrace - platby

III.1 Účastník je povinen uhradit platbu do 10 dnů od schválení registrace. Neučiní-li tak, jeho registrace bude bez náhrady smazána.

III.2 Pokud účastník zruší svou registraci po zaplacení registračního poplatku, nemá nárok na jeho vrácení. Může nicméně registrační poplatek převést na jiného účastníka. Převodem přechází na nového účastníka i všechny závazky.

III.3 Dokončením registrace účastník souhlasí s tím, že bude-li akce zrušena v důsledku zásahu vyšší moci nebo jiné události, kterou nemohlo vedení KRAZ z.s. předvídat ani nijak ovlivnit, bude jeho registrace spolu se zaplacenou částkou převedena do následujícího roku, a tato mu bude garantovat možnost účasti na akci v náhradním termínu. Nebude-li akce zrušena, ale účastník se jí nebude moci z důvodů uvedených výše účastnit, bude jeho případ posouzen individuálně, s předností přeprodání registrace, v krajním případě (za podmínky účasti více než 100 registrovaných platících účastníků) jejím přesunu na následující rok.

III.4 Závazná Objednávka vzniká Účastníkovi okamžikem přiřazení ke svému účastnickému účtu na Akci. Platba za Závaznou Objednávku probíhá v místě konání Akce (přesnější místo a čas určí pořadatel Akce v průběhu Akce) v hotovosti v CZK/EUR. Závazná Objednávka vzniká třetí straně, nikoliv KRAZ z.s., a třetí strana také určuje podmínky její platby na místě včetně měny platby. Platba je povinná i v případě, že se Účastník programového bodu podléhajícímu Závazné Objednávce z libovolného důvodu nezúčastní. Závazná objednávka pozbývá platnosti pouze zrušením programového bodu, o čemž jsou Účastníci zavčasu informováni.

III.5 V případě neuhrazených pohledávek ze strany účastníka vůči KRAZ z.s. (včetně Závazných Objednávek) může být účastníkovi zakázán přístup na všechny Akce KRAZ z.s. až do doby, kdy své pohledávky neuhradí. V případě opakovaných problémů s uhrazováním pohledávek může být účastníkovi vysloven doživotní zákaz účastnění se Akcí KRAZ z.s.

IV. Pravidla Akce - obecné

IV.1 Oficiálními jazyky akce Furrstein je čeština a angličtina. Materiály a důležitá oznámení budou k dispozici v češtině a v angličtině. Předpokládá se, že účastníci jsou schopni komunikovat jedním z těchto jazyků.

IV.2 Každý účastník Akce je po celou dobu konání Akce povinen v celém areálu consite viditelně nosit přidělenou visačku.
Organizátoři jsou označeni červenou visačkou. Pokud budete mít nějaký problém, dotaz, nebo vás bude něčí chování obtěžovat či dokonce ohrožovat, obraťte se neprodleně na kteréhokoliv Organizátora.

IV.3 Všichni účastníci jsou povinni dodržovat místně platné zákony a nařízení, a chovat se tak, aby svým jednáním zbytečně neohrožovali sebe či ostatní osoby ve svém okolí. Jsou též povinni uposlechnout pokynů Organizátorů.

IV.4 Účastníci nesmějí svým chováním, hlukem nebo jiným způsobem narušovat program Akce nebo obtěžovat ostatní účastníky.

IV.5 V případě zvlášť závažného nebo opakovaného porušení pravidel může organizační výbor KRAZ z.s. vyloučit účastníka z účasti na Akci. V takovém případě mu nevzniká nárok na vrácení účastnického poplatku nebo jeho části.

IV.6 Proti rozhodnutí Organizátora se může ten, jehož se týká, odvolat k Organizačnímu výboru KRAZ z.s. Jeho rozhodnutí je konečné a není proti němu odvolání.

V. Pravidla Akce - ubytování

V.1 Není-li stanoveno jinak, ubytování začíná v první den Akce od 15:00 (Brzký Příjezd v nultý den akce od 17:00) a končí v poslední den Akce v 11:00.

V.2 Výběr ubytování je účastníkovi umožněn po schválení platby za registraci a po uplynutí lhůty otevření výběru ubytování, kterou lze najít na stránce Úvod nebo Mé Ubytování.

V.3 Účastníkům je přísně zakázáno zdržovat se a nocovat na jiném pokoji, než který si vybrali či jim byl přidělen při Registraci. Porušení tohoto pravidla je považováno za zvlášť závažné.

V.4 Pobyt se psem je možný pouze v pokojích v přízemí (zámek: pokoj 1; tvrz: pokoje K1, R3, K4). 

V.5 Majitel psa je plně peněžně odpovědný za škody napáchané jeho čtyřnohými svěřenci. V případě poškození majetku třetí osoby je majitel psa povinen bez prodlení nahradit poškozenou věc adekvátní peněžní hodnotou určenou majitelem věci. Za nenapravitelné znečištění majetku třetí osoby (např. postele či lůžkovin) či KRAZ z.s. náleží majiteli psa peněžní pokuta ve výši 1000 Kč.

V.6 V zájmu úspory energie a ohleduplnosti k přírodnímu prostředí účastník bere na vědomí, že v zimním období nemá větrat dlouhodobě, zejména za účelem snížení teploty v pokoji, a že při odchodu z objektu má zhasnout a vypnout veškeré elektrické zařízení.

 

VI. Pravidla Akce - Brzký Příjezd

VI.1 Brzký příjezd opravňuje účastníka pro příjezd den před oficiálním zahájením Akce. 

VI.2 Brzký příjezd je nutné objednat a zaplatit nejpozději v den uzávěrek plateb. Pozdější žádosti o brzký příjezd nemusí být vyhověno.

VI.3 Ubytování je možné v nultý den Akce (den před oficiálním zahájením Akce) od 17:00.

VI.4 Strava (večeře nultého dne a snídaně a oběd prvního dne) za brzký příjezd se platí zvlášť. 

VI.5 Účastník bere na vědomí, že vzhledem k povaze ubytování nemusí být jeho zvolené ubytování k dispozici v den Brzkého Příjezdu. Organizátor se v takovém případě zavazuje poskytnout Účastníkovi pro tento den náhradou adekvátní nebo lepší formu ubytování.

VI.6 I v den Brzkého příjezdu je Účastník povinen viditelně nosit přidělenou visačku, kterou obdrží při Registracích pro Brzký Příjezd na místě Akce. 

VII. Pravidla Akce - Consite

VII.1 Účastníci jsou povinni dbát na přiměřenost svého chování a oblékání v celém areálu consite. Chování a oblékání, které patří do soukromí pokojů, musí zůstat uvnitř pokojů.

VII.2 V areálu consite je zakázáno užívat jakékoliv nelegální substance.

VII.3 V areálu consite je zakázáno konzumovat donesený alkohol, vyjma soukromých pokojů.

VII.4 Kouření (cigaret, nahřívaného tabáku, vodních dýmek, vaporizérů a podobných) je povoleno pouze ve venkovních prostorách nebo v místech k tomu určených. Porušení tohoto pravidla je považováno za zvlášť závažné.

VII.5 Do prostor Akce je zakázáno donášet jakékoliv střelné, bodné nebo sečné zbraně. Pokud si chcete přinést jakoukoliv rekvizitu, model zbraně, či libovolný předmět vzhledově připomínající zbraň, jste povinni svůj záměr při registraci nahlásit orgateamu, který Vaši žádost musí schválit. Majitelé neschválených replik zbraní nebudou vpuštěni na Akci, nebo z ní budou neprodleně vykázáni bez náhrady.

VIII. Pravidla Akce - GDPR

VIII.1 Svou účastí na Akci dává účastník organizátorům souhlas s použitím snímků a videozáznamů pořízených ve veřejně přístupných prostorách, na nichž je zachycen, za účelem prezentace Akce.

VIII.2 Kompletní souhrn závazných pravidel GDPR najdete zde.

 

Text: Moondancer, Shitty

Poslední změna pravidel: 18.06.2024

CZEN