Zámek a tvrz Jindřichovice
5. − 8.9.2024

Pravidla

Pravidla registrace

 

 1. Vstup na akci bude povolen pouze fyzickým osobám, které se včas zaregistrují na www.furrstein.eu, jsou schváleni a zaplatí registrační poplatek (dále jen “účastník”). Každá fyzická osoba se může registrovat jen jednou.
 2. Organizátoři si vyhrazují právo registraci kteréhokoli budoucího účastníka neschválit, a to bez udání důvodu.
 3. Poptávané údaje jsou buď nutné k naplnění závazků conu nebo jsou podmíněny souhlasem se zpracováním. Souhlas se zpracováním účastník schválí tím, že se řádně registruje. Pokud nastane jakákoli změna v poskytnutých údajích, je účastník povinen nahlásit tyto změny v nejbližší možné době organizátorům, pomocí kontaktního formuláře.
 4. Organizátoři používají email jako jeden z hlavních prostředků pro komunikaci. Účastník je odpovědný za správnost předané emailové adresy, schopnost předané emailové adresy přijímat poštu odesílanou registračním systémem nebo organizátory a za sledování příchozí pošty týkající se účasti na této akce.
 5. Pokud účastník zruší svou registraci po zaplacení registračního poplatku, nemá nárok na jeho vrácení. Může nicméně registrační poplatek převést na jiného účastníka. Viz FAQ. Převodem přechází na nového účastníka i všechny závazky.
 6. Účastníci, kteří nejsou dle českých zákonů v momentu zahájení conu plnoletí (je jim méně, než 18 let), se nemohou conu účastnit.
 7. Tato pravidla jsou závazná pro všechny účastníky a souhlas s nimi je podmínkou registrace a účasti na akci.
 8. Dokončením registrace souhlasím, že bude-li akce Furrstein zrušena či zkrácena v důsledku zásahu vyšší moci nebo jiné události, kterou nemohlo vedení KRAZ z.s. předvídat ani nijak ovlivnit, bude částka vracená v případě plného či částečného storna již uhrazených účastnických poplatků snížena o podíl již vzniklých nákladů vynaložených na přípravu akce samotné.

Pravidla conu

 

 1. Oficiálními jazyky akce Furrstein je čeština a angličtina. Materiály a důležitá oznámení budou k dispozici v češtině a v angličtině. Předpokládá se, že účastníci jsou schopni komunikovat jedním z těchto jazyků.
 2. Každý účastník conu je po celou dobu konání akce povinen v celém areálu hradu Hauenštejn viditelně nosit přidělenou visačku.
 3. Organizátoři jsou označeni červenou visačkou s nápisem ORGATEAM. Bezpečnostní tým je označen červenou visačkou s nápisem SECURITY. Pokud budete mít nějaký problém, dotaz, nebo vás bude něčí chování obtěžovat či dokonce ohrožovat, obraťte se neprodleně na kteréhokoliv organizátora nebo člena bezpečnostního týmu.
 4. Svou účastí na akci dává účastník organizátorům souhlas s použitím snímků a videozáznamů pořízených ve veřejně přístupných prostorách, na nichž je zachycen, za účelem prezentace conu.
 5. Všichni účastníci jsou povinni dodržovat místně platné zákony a nařízení, a chovat se tak, aby svým jednáním zbytečně neohrožovali sebe či ostatní osoby ve svém okolí. Jsou též povinni uposlechnout pokynů organizátorů a členů bezpečnostního týmu.
 6. Účastníci nesmějí svým chováním, hlukem nebo jiným způsobem narušovat program nebo obtěžovat ostatní účastníky.
 7. Účastníci jsou povinni dbát na přiměřenost svého chování a oblékání v celém areálu akce. Chování a oblékání, které patří do soukromí pokojů, musí zůstat uvnitř pokojů.
 8. V areálu akce je zakázáno užívat jakékoliv nelegální substance.
 9. Kouření je povoleno pouze ve venkovních prostorách. Týká se též vodních dýmek. Vaporizér je přísně zakázáno používat v budovách celého areálu. Jakékoli kouření mimo vyhrazená místa je považováno za zvlášť závažné porušení pravidel.
 10. Na consite je zakázáno donášet jakékoliv střelné, bodné nebo sečné zbraně. Pokud si chcete přinést jakoukoliv rekvizitu, model zbraně, či libovolný předmět vzhledově připomínající zbraň, jste povinni svůj záměr nahlásit orgateamu, který vaši žádost musí schválit. Majitelé neschválených replik zbraní nebudou vpuštěni na consite, nebo z něj budou neprodleně vykázáni bez náhrady.
 11. Organizátoři a členové bezpečnostního týmu mají právo vykázat kohokoliv, kdo poruší tato pravidla, z areálu akce.
 12. V případě zvlášť závažného nebo opakovaného porušení pravidel může organizační výbor KRAZ z.s. vyloučit účastníka z účasti na conu. V takovém případě mu nevzniká nárok na vrácení účastnického poplatku nebo jeho části.
 13. Proti rozhodnutí organizátora nebo členů bezpečnostního týmu se může ten, jehož se týká, odvolat k organizačnímu výboru. Jeho rozhodnutí je konečné a není proti němu odvolání.
CZEN